Egalitate de șanse

Promovarea egalității între bărbați şi femei

Implementarea proiectului va respecta principiul egalitatii de sanse conform legislatiei în vigoare la nivel national si european, pentru a asigura conditii de egalitate si respectare a drepturilor si libertatilor fundamentale a tuturor persoanelor si entitatilor implicate direct sau indirect in proiect. Respectarea Constitutiei Romaniei, art 4, alin 2 si art 16 alin1, a Codului Muncii, art.3-9, O.G nr 137/2000 si a Legii 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati. In implementarea activitatilor proiectului, selectia grupului tinta cat si in managementul acestuia se vor lua în considerare capacitatile, nevoile si aspiratiile diferite ale persoanelor de gen masculin si, respectiv, feminin si tratamentul egal al acestora. Astfel, la momentul constituirii echipei de proiect, membri acesteia au fost selectati pe criterii de competenta si experienta in vederea asigurii succesului proiectului. Egalitatea de sanse in cadrul echipei de implementare a proiectului va fi asigurata prin crearea unor conditii de munca si remunerare in conformitate cu legislatia in vigoare.De asemenea fiecarui participant indiferent de gen i se va asigura accesul la activitatile de formare, la materiale informative, etc. Accesul la masurile proiectului este neingradit pentru persoanele din grupul tinta. indiferent de gen, proiectul propunandu-si sa instruiasca cel putin 35% femei, contribuind astfel la cresterea gradului de ocupare si incluziune sociala a acestora. In toate activitatile proiectului (informare, formare in resurse umane,etc) se va lua in considerare si se va promova egalitatea de sanse intre femei si barbati, inclusiv prin intermediul instrumentelor de HR implementate in cele 26 firme sprijinite in proiect.

Non-discriminare

Proiectul prevede in implementare masuri care asigura prevenirea tuturor formelor de discriminare (cf OG 137/2000). Prin metodologia de recrutare si selectie a grup elaborata se va asigura accesul membrilor grupului tinta interesati de activitatile proiectului indiferent de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, vârsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata, etc. Recrutarea persoanelor din GT este asigurata de solicitant, in mod transparent, prin publicarea conditiilor de participare, cursantii fiind selectati in urma campaniilor de mediatizare a activitatilor proiectului, prin manifestarea interesului acestora si depunerii aplicatiei de inscriere asigurandu-se astfel accesul nediscriminatoriu la activitatile proiectului al tuturor celor interesati. Desfasurarea campaniilor de promovare a proiectului prin mai multe mijloace de informare: mass-media, presa scrisa, afisaj, fata in fata in cadrul evenimentelor organizate asigura un grad de transparenta ridicat al oportunitatilor oferite de proiect si acces nediscriminatoriu, egal la inscriere si participare. Activitatile proiectului presupun in cadrul sesiunilor de formare si module de informare, pe tema egalitatii de sanse, legislatie si drepturi, unde se vor promova exemple de buna practica. Principiul nediscriminarii si tratamentului egal al operatorilor economici va fi respectat si in organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie din cadrul proiectului, in conformitate cu legislatia in vigoare. Activitatile care converg direct cu acest principiu sunt: A2.4 Divesitatea in organizatii, A4.5 , A3.10.

Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități

In conformitate cu obiectivele SN "O societate fara bariere pentru persoanele cu dizabilitati", in cadrul proiectului sunt prevazute actiuni care conduc in mod direct la accesul echitabil al persoanelor cu dizabilitati la servicii si facilitati de sanatate, la eliminarea discriminarii si asigurarea egalitatii sanselor, promovarea si protectia drepturilor, la conditii de trai decente pentru îmbunatatirea continua a calitatii vietii.

Activitatile de instruire legate de egalitatea de sanse, formarea in competente sociale si civice a managerilor, antreprenorilor, vor aborda inclusiv problematica destigmatizarii persoanelor cu nevoi speciale si a celor cu dizabilitati. In cadrul sesiunilor de instruire (A3.2, A3.8, A3.10, A11, A4.2, A5.8) , informare (A2.4) se vor promova si propune actiuni concrete pentru crearea sau adaptarea conditiilor locurilor de munca pentru persoanele cu nevoi speciale. De asemenea in abordarea tematicii managementului strategic (A3.2, A3.8, A3.10) si elaborarea si implementarea strategiilor de dezvoltare ale intreprinderilor se vor propune obiective privind componenta de inovare sociala si integrarea persoanelor cu nevoi speciale. In activitatea A5 se vor propune si monitoriza instrumente de management care sa asigure accesul persoanelor cu dizabilitati, în condiþii de egalitate cu ceilalti cetateni, la mediul fizic, transport, tehnologii si sisteme de informatii si comunicare, precum si la alte facilitati si servicii.